• Filter
  • Byt till matris
  • Byt till lista
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 459

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 15a de Majo 2010.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 300

Ta gordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Stokholmo 14a de Majo 2011.

Motion 1: Angående återskapande av ett fungerande Libroservo (Kaisa Hansen)

Motion 2: Förslag till nya stadgar för Svenska Esperantoförbundet

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 280

Tagordo kaj Jarkunsidaj raportoj de la kongreso en Helsingborgo 19a de Majo 2012

Motion: högre kostnad för deltagande i internationella sammankomster för engelsktalande. (Yngve Sörman/Esperantoklubben i Stockholm)

kaest_logo
Kategori: Raportoj
Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 386

Stella Lindblom rapporterar från seminarium om arkivering i Slovakien. Även föreläsarlista.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 367

Tagordo, Jarraportoj, revizora raporto de la kongreso en Karlstad la 11an de Majo 2013.

Diskutproponoj por daŭra informlaboro: Eblecoj de ”eksteraj rilatoj”, Argumentoj taŭgaj por diversaj celgrupoj, Membroflegado, kursoj kaj reklamo,  Ebla informmaterialo kaj Konkludo – propono pri eblaj strategioj.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 272

Tagordo kaj Jarraportoj de la kongreso en Lesjöfors 2014.

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 335

Tagordo, Jarraporto kaj revizora raporto de la kongreso en Uppsala 2015.

Förslag till årsmötet 2015
A. Fråga om stödmedlemskap – "Esperantovänner"
B. Fråga om övergång till 12-månadersmedlemskap

Tillverkare: SEF visa produkter
Hits: 300

Tagordo kaj Jarraporto de la kongreso en Gdansk 5a - 8a de Majo 2016.

Verksamhetsplan och budget för 2016 och 2017

Raporto kaj propono de la estraro pri 12-monata membroperiodo kaj ŝanĝo de § 5.1 de nia statuto

Estrara propono doni al Ebbe Vilborg honoran membrecon de SEF